پورتال ها به چند دسته تقسیم میشوند
Business to Customer Portal (B2C) •
Business to Business Portal (B2B) •
• B2E
• Public Portal

در این دسته بندی پورتالB2C تنها خاصیت خرید و فروش بین شرکت ها و کاربران را دارد؛
پورتال B2B تنها خاصیت معامله و خرید فروش بین شرکت ها با یکدیگر دارد
B2E خود به دسته “پورتال کارکنان” با امکان دسترسی به یک سری اطلاعات به هم پیوسته را فراهم می کند و در دسته دیگر” worker portal” که با یک یا مجموعه اهداف مشخص مثلا فروش یک محصول ایجاد می گردد

و در نهایت پورتال های عمومی که به دو دسته ” Horizontal ” هستند ( مشابه یاهو) و دسته ” Vertical ” تقسیم می شوند. در این تعریف پورتال های عمودی را می توان پورتال های سازمانی دانست.