پست(post)  یا ارسال به نوشته ای گفته میشود که یک کاربر – مثل شما- در یک تاپیک ارسال میکند.