پست های هم کنشی

مقالات و پشت های هم کنشی گوگل پلاس به شما اجازه می دهد تا مشخص کنید که محتوا چطور اشتراک گذاشته می شود، اما شما این اجازه را نیز دارید که مخاطبین اجتماعی خود را هدایت کرده تا عملکردی خاص را انجام دهند.

پست های هم کنشی در گوگل پلاس
گوگل لیستی مناسب از عملکردهایی دارد که می توانید به طور خودکار در مقالات خود ترکیب کنید. این عملکردها شامل موارد زیر می شود:

یک فیلم را مشاهده کنید.
در خبرنامه ثبت نام کنید.
یک میز در رستوران رزرو کنید.
یک برنامه را باز کنید.
و صدها کار دیگر.