مجموعه پروتکلی که دپارتمان دفاع برای ارتباط از طریق شبکه های متصل به هم و گاهی اوقات غیر مشابه ابداع نموده است.این مجموعه در سیستم یونیکس گنجانده شده و به استاندارد غیر رسمی انتقال داده ها از طریق شبکه ها از جمله اینترنت مبدل شده است