یک پروتکل ارتباطی است و اولین بار توسط شرکت MODICON به بازار عرضه شد.کاربرد اولیه ان در PLC ها بود اما به تدریج به عنوان یک استاندارد ارتباطی شناخته شد. سازندگان محصولات مختلف ترجیح دادنداین پروتکل را با ارتباط RS232 و یا RS485 روی وسایل خود به کار ببرند. البته استفاده از لینک های سریال RS232 و RS485 باعث ایجاد محدودیت های برای Modbus شد. که برخی از ان ها عبارتند از :

● کند بودن خطوط سریال: این خطوط بین ۹۶۰۰ تا ۱۱۵۰۰۰بیت بر ثانیه کار می کنند که در مفایسه با سرعت شبکه های ارتباطی امروزی که ۱۰۰Mbps ویا چندGbps می باشند سرعت پایینی است.