پروتکل های پشتیبانی کننده SSO:

LDAP
CAS
Kerberos
SESAME
Kryptoknight
NetSP