پروتکلهای این لایه عبارتند از:
TCP -Transmission Control Protocol
UDP-User Datagram Protocol