پروتکلهای این لایه عبارتند از:
IP -Internet Protocol
ICMP-Internet Control Message Protocol
ARP-Address Resolution Protocol
RARP -Reverse Address Resolution Protocol