پروتکل RTMP

ارتباط flash player با flashcom با استفاده از پروتکل Real-Time Protocol(RTMP) انجام می شود که این پروتکل از پروتکلTCP (پروتکل کنترل ارسال) استفاده می کند.TCP پروتکلی است که انتقال هر بسته اطلاعات را به گیرنده تضمین می کند. پروتکلrtmp داده های متنی را در فرمت amf، داده های صوتی را در فرمت mp3 و داده های تصویری را در فرمت flv انتقال می دهد.فرمتamf  به نحوی داده ها را بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده منتقل می کند که به هیچ رمزنگاری و رمزگشایی نیاز ندارد.