پردازه تشخیص نفوذ

تا بحال با انواع حملات آشنا شدیم. حال باید چگونگی شناسایی حملات و جلوگیری از آنها را بشناسیم. امروزه دو روش اصلی برای تشخیص نفوذ به شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرد:

۱-  IDS مبتنی بر خلاف قاعده آماری

۲-  IDS مبتنی بر امضا یا تطبیق الگو