پخش کردن برخی اصوات و صداهای سیستمی تنها با یک خط!
// Play a beep with default frequency
// and duration (800 and 200, respectively)
Console.Beep();
// Play a beep with frequency as 200 and duration as 300
Console.Beep(200, 300);

SystemSounds.Asterisk.Play(); SystemSounds.Hand.Play();
SystemSounds.Exclamation.Play();
SystemSounds.Beep.Play();
SystemSounds.Question.Play();