پاک کردن خاصیت Text گروهی کنترلها

کاربرد : زمانی که نمیتوان از یک الگوریتم بازگشتی استفاده کرد؛ برای مثال کنترلها در Container های متفاوتی هستند و تنها تعداد خاصی از آنها باید Clear شوند.
public void ClearControls(params Control ctls)
{
foreach (Control ct in ctls)
ct.Text = “”;
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
ClearControls(textBox1, textBox2, comboBox1);
}