method تعیین کننده نحوه ارسال اطلاعات به سرور توسط شی XMLHttpRequest است . دو روش برای این منظور وجود دارد : GET یا POST
متد GET سریعتر و ساده تر از متد POST است . در متد GET اطلاعات ارسالی به سرور به ادامه نام فایل درخواستی ( URL ) اضافه می شوند ، اما در متد POST اطلاعات به صورت مخفی و پشت پرده به سرور منتقل می شوند .