ویژگی هائی از فریمورک که مختص پیاده کنندگان برنامه های ASP.NET ارائه شده اند :این نوع ویژگی ها جهت پیاده سازی برنامه هایASP. NET بسیار مهم و حیاتی می باشند . مثلا” پس از معرفی نسخه شماره ۲ ASP. NET ، قابلیت های جدیدی نظیر کنترل Gridview و کنترل های نسبت دهی داده نظیر sqlDataSource و ObjectDataSource در اختیار پیاده کنندگان قرار گرفت .

ویژگی هائی از فریمورک که می تواند برای پیاده کنندگان برنامه های ASP. NET نیز مفید واقع شود : این نوع از ویژگی ها صرفا” مختص ASP. NET نمی باشند و از آنها می توان در مواردی دیگر نظیر WinForm نیز استفاده کرد . از پتانسیل های فوق عموما” در ASP. NET استفاده می گردد . به عنوان نمونه ، فریمورک ۲ ، نوع های anonymous و Generics را معرفی و وضعیت Dataset را بهبود بخشید .
هیچکدام از موارد فوق مختص ASP. NET نمی باشند ، ولی اغلب توسط پیاده کنندگان ASP. NET استفاده می گردند .

ویژگی هائی از فریمورک که توسط پیاده کنندگان ASP. NET استفاده نمی گردد . فریمورک دات نت مشتمل بر تعداد زیادی از کلاس هائی است که به ندرت و یا هرگر توسط پیاده کنندگان ASP. NET استفاده نمی گردد نظیر کلاس های موجود در System.Windows.Forms .