ویژگی padding: برای تعیین فاصله مندرجات یک کلاس از لبه کادر از ویژگی padding به صورت زیر استفاده می شود:

ad