ویژگی margin:برای تعیین فاصله یک کلاس از های کلاس دیگر از ویژگی margin به صورت زیر استفاده می شود:

mar