ویژگی boreder: ویژگی border اندازه، ضخامت و رنگ کادر را تعیین میکند. در مثال بالا BORDER-RIGHT: #dddddd 1px solid; قسمت اول یعنی #dddddd معادل هگز رنگ بردار است که رنگ نیلی را برمی گرداند. همچنین ۱px ضخامت کادر را ۱ پیکسل تعیین کرده است. کلمه کلیدی solid یز می تواند با مقادیری مانند Thick, thin, dashed, medium, inset, outset و … تعیین شود که نرم افزارهای طراحی سایت مانند dreamweaver همه را نشان می دهد.