وظایف عمده BTS عبارتند از :

اجرای پرش فرکانسی
رمزنگاری و رمزگشایی اطلاعات روی مسیر رادیویی
گزارش کیفیت کانال ترافیکی خالی
ارسال مستقیم اندازه گیریهای توان MS به سمت BSC
عمل همزمانی بینذ MSها و BTS مربوطه
آشکار سازی قطار پالس‌های دسترسی تصادفی رسیده از MSهای مختلف
تطبیق نرخ بیت و اجرای کدگذاری انتقال