وب سایت های جستجوی آسیب پذیری

http://www.securitytracker.com
http://www.microsoft.com/security
http://www.securiteam.com
http://www.packetstormsecurity.com
http://www.hackerstorm.com
http://www.hackerwatch.org
http://www.securityfocus.com
http://www.securitymagazine.com