هفت لایه مدل مرجعِ OSI به قرار زیر می باشد:

۱٫Physical layer
۲٫Data Link layer
۳٫Network layer
۴٫Transport layer
۵٫Session layer
۶٫Presentation layer
۷٫Application layer