|
:: نکات کلیدی در طراحی وب سایت

بسیاری از کارشناسان اینترنت، طراحى وب سایت را یک هنر و یک فن مى دانند. زیرا درآمد میلیونى شرکت هاى چند ملیتى که امروزه به غول هاى دیجیتالى شهره هستند مثل گوگل و یاهو و آمریکن آن لاین، جز با اتکا به درک مولفه هاى این فن حاصل نشده است . بنابراین، نامطلوب نیست که از فن طراحى وب، به مهندسى طراحى وب نام ببریم که مجموعه اى از فرآیندهاى اثربخش الکترونیکى براى توسعه کسب و کار در دنیاى مجازى به شمار مى رود.