در حلقه بینهایت چه مسایلی را باید رعایت کرد؟ در این حلقه ما می توانیم توابع یا سایر دستورات دیگر را فراخوانی کنیم یعنی در همان مدتی که داریم عمل زمان سنجی را انجام می دهیم کار دومی هم به میکرو محول کنیم. در این حلقه نباید از دستورات یا توابعی که مدت زمان اجرای آنها بیشتر یا مساوی ۴ms است استفاده نمود، زیرا باعث گذر زمان شده و میکرو شرط حلقه را با تاخیر چک خواهد نمود، بنابراین مدت زمان ۱ ثانیه ما دقیق نخواهد شد.