بوسیله فرمانهای زیر میتوانیم پیکربندی (configuration) را که در روتر انجام داده ایم مشاهده کنیم

RAM configuration
Router#show running-config
or
Router#sh run

NVRAM configuration
Router#sh start

FLASH configuration
Router#sh flash

All interface configuration
Router#sh int

e0 configuration
Router#sh int e0

all details configuration
Router#sh ip int brief

برای اجرای فرامین حتما باید در privileged mode باشیم