نمایش پردازش های یک کاربر خاص
با دستور top -u شما می توانید پردازش های یک کاربر خاص را مشاهده نمائید.

14

البته زمانیکه دستور top فعال است نیز می توانید از دستور u برای نمایش پردازش های یک کاربر خاص استفاده نمائید.