نمایش مقدار محتوای المنتها ی خاص

برای نمایش محتوای متنی هر المنت ازدستور زیر استفاده می کنیم :

bh

نکته ۱ : روش مشخص کردن مسیر محتوای مورد نظر همان اموزش xpath است .

نکته ۲: واژه xsl: یعنی دستور درون تگ ، از نوع دستورات xslt است

نکته ۳: واژه value-of یعنی محتوای المنت مورد نظر
نکته ۴ : جلوی select ، مسیر المنت مورد نظر از تگ ریشه تا ان
مثلا برای اشاره به محتوای درون تگ title مسیر زیر را داریم :

store/cd/title

می خواهیم محتوای اولین المنت title و Artist را ببینیم
برنامه بصورت زیر خواهد بود :

yt