نمایش مقدار درون آرایه و نمایش بصورت خطی

nnm

میخوایم مقادیر اونا با دستور foreach یا هر دستور دیگری بدست بیاریم و بصورت خطی نشون بدیم
یعنی بشکل زیر نمایش داده بشه
a-aa-aaa-aaaa
b-bb-bbb-bbbb
من از کد زیر استفاده میکنم
مقادیر روبه شکل زیر نشون داده میشه
a
b
….
aa
bb
و ……
ولی من بصورت خطی میخوام

key