اغلب شبکه‌های حسگر بسیار دینامیک و پویا هستند. اشیا به وسیله رفت‌وآمد یک شبکه حسگر نظارت می‌شوند و ممکن است در اطراف یک میدان حسگر حرکت کنند.گره‌های حسگر جدید می‌توانند به شبکه ملحق شوند و موقعی که باتری یک گره حسگر تخلیه می‌شود آن شبکه را ترک می‌کند. یک مدل طبیعی از چنین شبکه‌های حسگر پویایی باید از تغییرات در شبکه پشتیبانی کند نه فقط در توپولوژی اتصال داخلی، بلکه در مجموعه مؤلفه‌ها ی موجود در شبکه Ptolemy II برای تغییر در ساختار مدل پشتیبانی دارد. ما با مثال نشان می‌دهیم که چه طور این مدل‌سازی شبکه حسگر با کاربرد نظارت بر ترافیک به کار گرفته شود.
حسگرها در امتداد جاده برای جمع‌آوری اطلاعات که به پایگاه اصلی برای تحلیل بیشتر فرستاده می‌شود، توزیع می‌شوند. برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی چنین شبکه‌ای ما ابتدا یک مدل برای میدان حسگر می‌سازیم که شامل یک مؤلفه برای هر گره حسگر و کانال‌ها (یک کانال بی‌سیم برای انتقال میان حسگر ها و یک کانال صوتی برای انتشار سیگنال از وسایل عبوری در حسگرها). برای اینکه رفتار شبکه را شبیه‌سازی کنیم علاوه براین به یک مدل محرک برای تولید ورودی ترافیک به میدان حسگر نیاز داریم. سئوال این است که چه نوع از ورودی باید برای مدل محرک در میدان حسگر فراهم گردد؟ به طور مشخص آن یک ماشین است که در امتداد جاده در یک کران و حاشیه وارد می‌شود. در این جهت محرک واقعاً یک مدل ماشین (اتومبیل) اضافه شده به میدان حسگر است. از آنجایی که ماشین‌ها می‌توانند در هر زمان وارد یک منطقه شده و پس از مدتی آن را ترک کنند، میسر نخواهد بود تا آنها به طور ایستا در میدان حسگر مدل شوند.
برای نگهداری ساختار دینامیک به علت ورود و خروج ماشین‌ها ما یک اکتور سطح ب��لا را استفاده می‌کنیم (یکی که به عنوان مدل می‌گیرد ورودی دیگر را). یک چنین اکتوری مدل دیگری که را که محاسبه‌اش را معین می‌کند در بر می‌گیرد و در طول اجرا مدل نگهداشته شده می‌تواند به طور پویا تغییر داده شود. اکتور سطح بالا دو ورودی دارد، با اولین ورودی داده را دریافت می‌کند که مدل نگهداشته شده باید پردازش شود و ورودی دوم تغییرات مدل را در مدل نگهداشته جاری دریافت می‌کند.تغییرات مدل می‌تواند مؤلفه‌های جدیدی از قبیل اکتورهایی که ماشین‌ها را مدل می‌کنند اضافه کند. مؤلفه‌های موجود و اتصالات را حذف یا اضافه کنند.
موقعی که اجرا شروع می‌شود اکتور سطح بالا یک مدل درون تهی دارد. آن ابتدا یک تغییر مدل را برای ساخت میدان حسگر دریافت می‌کند بعد از تغییر به کار برده شده، اجرا با هیچ وسیله نقلیه‌ای ادامه پیدا نمی‌کند. هنگامی که مدل ترافیک تصمیم‌گیری می‌کند که ورود ماشین به میدان به وجود آید آن یک مدل ماشین را تولید می‌کند و به اکتور سطح بالا آن را می‌فرستد، سپس مدل نگهداشته شده را برای قرار دادن مدل ماشین تغییر می‌دهد. اجرا با حرکت ماشین در منطقه بر طبق برنامه رانندگی ادامه می‌یابد و حسگر در مسیرش به وسیله کانال صوتی کشف می‌کند که آیا یک عبور اتومبیل وجود دارد یا خیر. اگر یک ماشین را شناسایی کند، حسگر سپس داده‌ای را به پایگاه اصلی می‌فرستد.