نشان دادن SVG در فایل های HTML میتوان از ۳ کد برای این کار استفاده کرد :

تگ Embed
تگ Object
تگ iframe