MS SQL Server ۲۰۱۲

مایکروسافت در این نسخه علاوه بر توسعه T SQL، امنیت وhigh availability، به توسعه و بهبود پلتفرم های مربوط به هوش تجاری (BI) پرداخته است. این پلتفرم ها عبارتند از:

(SSIS (SQL Server integration Services: برای تجمیع داده ها از چند منبع داده استفاده می شود. این پلتفرم شامل ابزارهای گرافیکی برای تهیه جریان های کاری است.

(SSRS (SQL Server Reporting Services: یک محیط ایجاد گزارش از دیتابیس های SQL است. گزارش ها از طریق نسخه های ۲۰۰۳ به بعد Visual studio هم قابل استفاده است.

(SSAS (SQL Server Analysis Services: این پلتفرم ویژگی های OLAP و Data mining را به MS SQL اضافه می کند.

علاوه بر موارد ذکرشده، این نسخه برای کار با داده های بزرگ بهینه شده است و در مقایسه با سایر نسخه ها داده های بسیار بزرگ را بهتر مدیریت می کند