Modbus دارای سه نسخه اصلی است که ویژگی های ان ها با هم متفاوت است:

Modbus RTU/ASCII که به صورت سریال روی RS485وRS232 کار می کند.
Modbus plus که به صورت Token pass و با سرعت بالا در امد طراحی شده است.
Modbus TCP/IP که روی اترنت کار می کند.