کنترل Timer یک کنترل سرور ASP.Net است ، که برای اجرای بر روی صفحات ، یک Component یا جزء جاوا اسکریپت را به صفحه اضافه می کند . جزء جاوا اسکریپت درون صفحه ، پس از گذشت مدت زمان تعیین شده در خاصیت Interval کنترل Timer ، به صورت متناوب ، صفحه را Postback می کند .

در طراحی صفحه ASP.Net ، هر خاصیتی را که برای کنترل Timer تعیین کنید ، در هنگام اجرای صفحه توسط سرور به جزء جاوا اسکرییت مرتبط با آن در صفحه ، ارسال می شود .
برای کارکرد درست کنترل Timer ، حتما بایستی یک کنترل یا یک نمونه از کلاس ScriptManager ، بر روی صفحه وجود داشته باشد .
هر بار که Postback توسط کنترل Timer اجرا شود ، این کنترل رویداد Tick خود را اجرا می کند . شما می توانید ، کدهای مورد نظر خود را برای اجرای متناوب در این رویداد کنترل ، قرار دهید .
از خاصیت Interval کنترل Timer برای تعیین دوره زمانی Postback شدن کنترل و از خاصیت Enabled آن برای روشن یا خاموش کردن آن استفاده می شود .
خاصیت Intervals بر حسب میلی ثانیه تعیین شده و مقدار پیش فرض آن ۶۰۰۰۰ میلی ثانیه ، یا ۶۰ ثانیه است . همچنین خاصیت Enabled ، می تواند دارای یکی از دو مقدار true یا false باشد .

نکته :

تعیین مدت زمان دوره تناوب کنترل Timer به مقدار خیلی کم ، می تواند باعث هنگ کردن صفحه و تحمیل بار اضافه به سرور شود . بنابراین ، فقط در زمانی که نیاز دارید ، صفحه را Postback نمایید .
شما می توانید بیش از یک کنترل Timer را بر روی صفحه قرار دهید ، چنانچه لازم باشد ، کنترل های مختلف UpdatePannel ، در فواصل زمانی گوناگون به روز شوند . اما یک کنترل Timer را می توانید برای کنترل چندین کنترل UpdatePannel ، به صورت همزمان به کار ببرید .