کابل کشی ِ Bus به دو طریق صورت میگیرد:

۱٫ ضخیم یا Thicknet  :در این روش کامپیوترها توسط یک کابل کوچک به کابل اصلی متصل می شوند.

۲٫ نازک یا thinnet  :در این روش هر کامپیوتر توسط یک کابل کوچک به کامپیوتر مجاور متصل می شود.