برای چک کردن بسته یا باز بودن پورت ارسال ایمیل در سرور های لینوکسی از دستور زیر استفاده نمایید

25

اگر خطا داد که دستور telnet نا معتبر هست آنرا به وسیله دستور زیر نصب نمایید

yum telnet install

پس از اجرای دستور telnet اگر وضعیت بر روی trying ماند یعنی پورت ۲۵ ( ارسال ایمیل ) سرور شما مسدود است