پس از ورود به به whm از قسمت Service Configuration روی PHP Configuration Editor کلیک کنید.

سپس روی Advanced Mode کلیک کنید و مقادیر مورد نظر را تغییر دهید.

سپس از قسمت Restart Services روی گزینه HTTP Server (Apache) کلیک کنید.

توجه داشته باشید در صورتی که وب سرور دیگری دارید آن را ری استارت کنید.