<CFQuery Datasource=”mydatasource” name=”query_name”>

Select field_1,field_2,field_3 from table_name

</CFQuery>

<CFOutput query=”query_name”>

Field 1 : #field_1# <BR>

Field 2 : #field_2# <BR>

Field 3 : #field_3# <BR>

</CFOutput>

Select field_1,field_2,field_3 from table_name یک عبارت SQL می باشد که سه فیلد field_1، field_2، و field_3 تمام رکوردهای جدول table_name از پایگاه داده ای که datasource “mydatasource”  را به آن نسبت داده ایم را انتخاب می کند و سپس نتیجه را در متغیر query_name قرار می دهد.

<CFQuery …> یک حلقه چرخشی روی تمام رکوردهای متغیر query_name انجام می دهد و در هر مرحله مقادیر فیلد های هر رکورد به صورت متغیر در دسترس هستند و می توان عملیات مختلفی روی آن ها انجام داد. مثلا در کد بالا در هر مرحله مقادیر داخل ## با مقادیر واقعی فیلد های هر رکورد جایگزین می گردند و نمایش داده می شوند.