سرویس های IIS

همانند سرویس های دیگر،سرویس های IIS را نیز می توان از طریق server manager نصب کرد. شکل زیر سرویس های موجود در IIS را نشان می دهد:

bv

سرویس های IIS درون یکسری بخش بندی های بزرگتر قرار دارند :

Common HTTP Features
Application Development
Health and Diagnostics
Security
Performance
Management Tools
FTP Server

به غیر از Management Tools و FTP Server که بطور مستقل نصب شوند، بقیه موارد زیر شاخه ای از خود Web Server هستند، که یعنی برای نصب هر یک از component ها ، بایستی هسته سرویس های IIS نصب شود.