نحوه نصب وب سرورpws
نصب ویندوز را مرور کنید تا ببینید pws را نصب کرده اید یا نه
اگر نصب نکرده اید آن را از پوشه pws ویندوز نصب کنید
با توجه به دستورالعمل رفتار کنید و آن را نصب کنید

نکته: نسخه های win xp home edition گزینه pws برای نصب ندارند.