مقدار Metric در Routing Information Protocol یا RIP چگونه محاسبه می شود ؟
پروتکل مسیریابی RIP از Hop Count برای محاسبه مقدار یا Metric Value استفاده می کند. Hop Count به معنی تعداد روترهایی است که یک داده بایستی از آنها عبور کند تا به شبکه مقصد برسد ، یا به بیانی دیگر Hop Count به تعداد روترهایی گفته می شود که داده ما باید از شبکه مبدا تا شبکه مقصد از آنها عبور کند. در تصویر زیر شما ساختار Hop Count را از شبکه مبدا یا Source Network که در اینجا شبکه محلی ITPRO است تا شبکه مقصد یا Destination Network شبکه محلی مقصد است مشاهده می کنید.

pa

 

 

به توپولوژی شبکه ای که در بالا وجود دارد توجه کنید ، ما برای رسیدن از شبکه Source Network یا مبدا به شبکه Destination Network یا مقصد دو مسیر مختلف را در دسترس داریم ، اگر از پروتکل مسیریابی RIP استفاده کنیم بهترین مسیر از نظر این پروتکل مسیری است که کمترین تعداد Hop Count وجود داشته باشد که همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید مسیر دوم انتخاب می شود چون تعداد روترهای کمتری در مسیر مبدا تا مقصد وجود دارد. اما کافیست یک نگاه دقیقتر به توپولوژی بیاندازیم ، درست است که مسیر دوم تعداد Hop Count کمتری دارد اما سرعت بسیار پایینتری در مقایسه با مسیر اول دارد ، سرعت مسیر دوم ۱٫۵۴ مگابیت بر ثانیه است و مسیر اول ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه است. با این تفاسیر بهترین مسیر استفاده از مسیر اول است که بسیار سرعت بیشتری دارد با اینکه دو Hop در مسیرش وجود دارد. توجه کنید که فاکتورهایی از قبیل تاخیر یا Delay و پهنای باند یا Bandwidth توسط RIP برای پیدا کردن بهترین مسیر در نظر گرفته نمی شوند. پروتکل مسیریابی EIGRP از روش نسبتا پیچیده تری برای محاسبه Metric Value استفاده می کند. EIGRP برای محاسبه Metric از عوامل مختلف مرتبط با کارایی شبکه اعم از موارد زیر برای محاسبه مقدار Metric Value استفاده می کند :

پهنای باند یا Bandwidth
تاخیر یا Delay
قابل اعتماد بودن یا Reliability
ترافیک فعلی یا Load

فرمول محاسبه Metric Value در پروتکل مسیریابی EIGRP به شکل زیر می باشد :

nb

بصورت پشفرض مقادیر K1 و K3 روی عدد ۱ و مقادیر K2 و K4 و K5 روی عدد صفر ست شده اند. معادله ای که در بالا مشاهده می کنید در نهایت به شکل EIGRP Metric = 256*(Bandwidth + Delay) محاسبه می شود که بعدها در قالب یک سناریو کاملا کاربردی به بررسی این موارد در انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران خواهیم پرداخت.