نحوه فعال کردن wild card  برای دامنه

وارد WHM خود شوید.
وارد قسمت Edit DNS Zone شوید.

دامنه مورد نظر را انتخاب نمایید.
یک record جدید با مشخصات زیر ایجاد نمایید:
TTL 14400
Record Type: A [Domain IP address]
Record Data: *

سپس تغییرات را ذخیره نمایید.
اکنون از طریق root وارد ssh شوید.
وارد مسیر زیر شوید:

/usr/local/apache/conf/userdata/std/2

اکنون یک دایرکتوری با نام دامنه بسازید:
mkdir username
وارد دایرکتوری ایجاد شده شوید و یک فایل با نام wild.conf ایجاد نمایید:
nano wild.conf
عبارت زیر را در آن بنویسید:
ServerAlias *.domainname.com
فایل httpd.conf را در مسیر زیر ویرایش می کنید:

/usr/local/apache/conf/httpd.conf

در زیر قسمت  Include  سایت مربوطه متن زیر را اضافه و ذخیره می کنید:

Include “/usr/local/apache/conf/userdata/std/2/username/*.conf”

در پایان سرویس httpd را ری استارت می کنید:
service httpd restart

– در تمام قسمت ها بجای domainname نام دامنه را وارد نمایید.