چگونگی ساخت و تولید آدرس فیزیکی در ریزپردازنده ۸۰۸۸-۸۰۸۶

به این ترتیب در داخل ریزپردازنده به جای یک آدرس ۲۰ بیتی، دو آدرس ۱۶ بیتی وجود دارد، که این دو آدرس با همدیگر تشکیل یک آدرس فیزیکی (PA) بیست بیتی را می دهند. در شکل زیر چگونگی این ترکیب و تشکیل آدرس فیزیکی آمده است:

fd

بنابراین ریزپردازنده ۸۰۸۶/۸۰۸۸ برای به دست آوردن آدرس واقعی (actual) بیست بیتی، چهار صفر در سمت راست محتویات ثبات قطعه مورد نظر (که مطابق نرم افزار و برنامه ما برای محاسبه آدرس انتخاب شده) قرار داده و آن را با آدرس موثر جمع می کند. لازم به ذکر است که در داخل ریزپردازنده فقط دو آدرس ۱۶ بیتی وجود دارد و آدرس ۲۰ بیتی واقعی صرفا بر روی پایه های آدرس ریزپردازنده ظاهر می شود و در داخل ریزپردازنده جایی ذخیره نمی گردد.

از نظر ریاضیات اعداد مبنای دو، قرار دادن هر صفر در مقابل عدد، به معنی ضرب کردن آن عدد در ۲ است. بنابراین قرار گرفتن چهار صفر در مقابل عدد (محتویات ثبات قطعه) معادل ضرب محتویات ثبات قطعه در عدد ۱۶ خواهد بود. پس می توان گفت که به منظور محاسبه آدرس فیزیکی، محتویات ثبات قطعه در عدد ۱۶ ضرب شده و حاصل طبق رابطه زیر با آدرس موثر جمع می گردد:

آدرس موثر + محتویات ثبات قطعه * ۱۶ = آدرس فیزیکی

در اینجا قرارداد می کنیم که بعد از این هر موقع ذکری از محاسبه آدرس فیزیکی به میان آورده شود، منظور جمع نمودن آدرس ها به شکل فوق خواهد بود و در بیان این مطلب به اختصار فقط لغت جمع یا ترکیب را به کار خواهیم برد.