رنگی کردن یک عکس سیاه و سفید با جی کوئری فقط توجه داشته باشید باید یک عکس سیاه و سفید و یک رنگی را در صفحه لود کنید

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

<style>

body
{
background: black;
font-size: 12px;
color: #FFF;
font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
}

.opacity {
margin-top: 300px;
}

img.a  {
position: absolute;
left: 5px;
top: 40px;
z-index: -1;
}

img.a-bw  {
position: absolute;

left: 5px;
top: 40px;
}
</style>

<script type=”text/javascript” src=”jquery-1.3.2.min.js”></script>
<script type=”text/javascript”>

$(function() {

//Black and White To Colorful
$(“.a-bw”).hover(
function() {
$(this).animate({ “opacity”: “0” }, “slow”);
},
function() {
$(this).animate({ “opacity”: “1” }, “slow”);
});

//Opacity 0.2 to 1
$(‘.opacity ‘).animate({“opacity”: .2 });

$(‘.opacity ‘).hover(function() {
$(this).stop().animate({ “opacity”: 1 });
}, function() {
$(this).stop().animate({ “opacity”: .2 });
});

});

</script>

</head>

<body>

<div id=”fadehover”>
<p>رنگی کردن عکس هنگام حرکت موس روی عکس  </p>
<img src=”1.jpg” />
<img src=”SARDOOSHI.jpg” />
</div>

<div >
<div style=”margin-bottom: 40px”>    <p>شفافیت کامل عکس هنگام حرکت موس روی عکس</p>      </div>
<div>   <img src=”Same_day_delivery.png”/>     </div>
</div>
</body>
</html>

</style>
</head>

</html>