نحوه راه اندازی DHCP Relay Agent 

درخواست Discover از کامپیوتر به صورت Broadcast در شبکه ارسال میشود
این درخواست هم به روتر میرسه و هم به کامپیوترهای دیگر شبکه . که در اینحالت روتر درخواست رو به خاطر اینکه از نوع Broadcast هستش عبور نمیده. از طرف دیگر سیستمی که Relay Agent هستش، مثل بقیه ی سیستمهای دیگر درون شبکه این درخواست رو میبینه.
Realy Agent با توجه به اینکه از محل DHCP Server اصلی باخبر هست، درخواست از نوع Broadcast رو به نوع Unicast تغییر میدهد و سپس خودش درخواست کامپیوتری که IP درخواست کرده بود رو به DHCP Server ارسال میکنه.
درخواست فوق به روتر میرسه و چون از نوع Unicast هستش اجازه ی عبور پیدا میکنه.
از طرف DHCP Server اصلی یک سری درخواستها و جوابها بین این دو سیستم تبادل میشه که در نهایت منجر به گرفتن یک IP از طرف DHCP Server به DHCP Relay Agent میشه.
حالا Relay Agent این IP رو به کامپیوتر درخواست کننده ارسال میکنه.