از طریق “ssh” ورژن لینوکس را ببینیم

بدین منظور, از یکی از دستورات زیر استفاده نمایید:

cat /etc/redhat-release

ویا

nano /proc/version