راههای زیادی برای ایجاد کردن فایل XML​ و خواندن و نوشتن بر روی آن وجو دارد ، اما امروز قرار است یکی از راههای بسیار ساده را به شما دوستان معرفی کنم.

برای ایجاد کردن و نوشتن بر روی فایل XML دستورات زیر را استفاده کنید:

new XDocument(

new XElement(“root”,

new XElement(“someNode”, “someValue”)

)

)

.Save(“foo.xml“);

و برای خواند فایل XML  که دارای متن زیر است:

<videos>

<video>

<id>6271487</id>

<title>Spheres</title>

<description>text</description>

<url>http://vimeo.com/6271487</url>

<thumbnail_small>http://b.vimeocdn.com/ts/235/662/23566238_100.jpg</thumbnail_small>

<thumbnail_medium>http://b.vimeocdn.com/ts/235/662/23566238_200.jpg</thumbnail_medium>

<thumbnail_large>http://b.vimeocdn.com/ts/235/662/23566238_640.jpg</thumbnail_large>

<embed_privacy>anywhere</embed_privacy>

</video>

</videos>

به روش زیر عمل می کنیم ، لازم به ذکر است که کد زیر مقدار فیلد thumbnail_large را بر می گرداند:

XmlDocument doc = new XmlDocument();

doc.Load(@”/path/to/file”);

XmlNode node = doc.SelectSingleNode(“/videos/video/thumbnail_large”);

string URI = node.InnerText;

که اگر بخواهیم مقدار عنصر id  را بخوانیم به این ترتیب عمل می کنیم:

XmlDocument doc = new XmlDocument();

doc.Load(@”/path/to/file”);

XmlNode node = doc.SelectSingleNode(“/videos/video/id”);

string URI = node.InnerText;