نحوه توزیع پهنای باند در EtherChannel
معیار تقسیم پهنای باند بین لینکها بر اساس موارد زیر است که به صورت دستی می‌توان آنها را مشخص نمود.

Source IP Address
Destination IP Address
Source MAC Address
Destination MAC Address
Source and Destination IP Address
Source And Destination MAC Address
Source TCP/UDP Port (4500،۶۵۰۰ series)
Destination TCP/UDP Port (4500،۶۵۰۰ series)
Source and Destination TCP/UDP Port (4500،۶۵۰۰ series)
در Etherchnnel ممکن است پهنای باند به صورت یکسان تقسیم نشود. که مقدار سهم هر لینک بستگی به تعداد کل لینک‌ها دارد. جدول زیر مقدار توزیع پهنای باند را در شرایط مختلف نشان می‌دهد.

تعداد پورت های فعال نحوه تقسیم پهنای باند
۸ ۱:۱:۱:۱:۱:۱:۱:۱
۷ ۲:۱:۱:۱:۱:۱:۱
۶ ۲:۲:۱:۱:۱:۱
۵ ۲:۲:۲:۱:۱
۴ ۲:۲:۲:۲
۳ ۳:۳:۲
۲ ۴:۴

Etherchnnel به صورت پیش فرض پورت اصلی یعنی پورتی که ابتدا ترافیک روی آن فرستاده می‌شود را مشخص می‌کند که بر اساس شماره پورت در آن Switch مشخص می‌شود که شماره پورت کوچکتر دارای اولویت بالاتر است. در تجهیزات سیسکو میتوان به صورت دستی نیز اولویت هر پورت را مشخص کرد.