کانفیگ تنظیمات Advanced Application Pool

شما می توانید برای application pool ها، علاوه بر تنظیمات اولیه، تنظیمات پیشرفته ای نیز انجام داده که کنترل بیشتری روی worker process ها داشته باشید. برای تنظیم این بخش application pool مورد نظرتان را انتخاب کرده و از قسمت Action pan روی Advanced Settings کلیک کنید.
شما می توانید تنظیمات جزیی تری را روی میزان استفاده CPU و Memory و کانفیگ recycling و بقیه موارد داشته باشید. البته بطور معمول، شما نباید این موارد را تغییر دهید، مگر اینکه از عملکرد دقیق آن اطلاع کافی داشته و تاثیر آن را بدانید. تغییر برخی از این موارد باعث کاهش سرعت پردازش برنامه های تحت نظارت آن pool خواهد شد.

yty