یکی از مسائل امنیتی که یک مدیر شبکه بایستی برای سرور های اینترنتی خود در نظر داشته باشد تعویض شماره برخی از پورتهای مهم و پیش فرض به شماره های دیگر است .

از جمله این پورتها پورت ۳۳۸۹ برنامه Remote Desktop  ویندوز است .

برای این منظور ۲ روش دارید :

۱- استفاده از برنامه کمکی مایکروسافت که میتوانید دانلود و استفاده نمائید .

۲- استفاده از حالت دستی و تغییرات در ریجستری ویندوز است .

در روش اول که کاملاً مشخص است ، کافیست برنامه را اجرا و در Box مربوطه که شماره پورت استاندار remote desktopفوق را نمایش می دهد ،شماره مورد نظر خود را، که بایستی از قبل اطمینان حاصل نمائید که شماره فوق جزو شماره های پیش فرض نباشد، جایگزین شماره ممندرج در Box نمائید .

در روش دوم بایستی اول وارد ریجستری شده و به روش زیر عمل نمائید :

Start Registry Editor.
Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
On the Edit menu, click Modify, and then click Decimal.
Type the new port number, and then click OK.
Quit Registry Editor.
Restart the computer.

بعد از Restart کردن سیستم ،هیچ سیستمی نمی تواند با پورت استاندارد به سیستم فوق Remote شود و لازم است در هنگام Remote کردن شماره پورت را در جلوی IP سیستم مربوطه وارد نمائید .