تغییر نشانگر ماوس در سی شارپ

استفاده از کرسرهای پیشفرض محیط :

button1.Cursor = Cursors.Hand;

لود کردن یک کرسر سفارشی از فایل :

button1.Cursor = new Cursor(@”C:\WINDOWS\Cursors\hibeam.cur”);