برای ایجاد session در یک صفحه PHP ، ابتدا باید تابع ( ) session_startup را قبل از تگ < head > در صفحه ، تعریف نمایید . به صورتی که در جدول زیر نمایش داده ایم :

این کد session کاربر را در سرور ثبت کرده ، به شما اجازه می دهد که عملیات session را شروع نموده و یک UID برای شما ایجاد می کند .

< ? php   session_start( )   ; ? >
< html >
< head >
< /head >
< body >
< /body >
< /html >

 

پس از آماده نمودن مقدمات ، نحوه دستوری مقداردهی و سپس خواندن یک session در PHP را در جدول زیر در قالب یک مثال نمایش داده ایم . این روش روش استاندارد مقدار دهی و خواندن یک session در PHP است .
در مثال زیر یک session به نام views ، ابتدا مقدار دهی شده و سپس در درون صفحه بازخوانی شده است :
مثال

 < ? php
session_start( )   ;
// را مقدار دهی می کند session کد زیر یک
$_SESSION [ ‘views’ ] = 1 ;
? >
< html >
< head >
< /head >
< body >
< ?php
// را می خواند session کد زیر مقدار
echo ” Pageviews = ” . $_SESSION [ ‘views’ ] ;
? >
< /body >
< /html >
خروجی مثال     Pageviews = 1

 

مثال : در مثال دوم کدی طراحی شده است که به وسیله متغیر session به نام views ، تعداد دفعات مشاهده یک صفحه را نمایش می دهد . این دستود ابتدا مقدار این session را بررسی کرده و در صورتی که مقدار دهی نشده باشد ( یعنی کاربر اولین بار وارد صفحه شده است ) ، مقدار آن را برابر با ۱ قرار می دهد . اما اگر از قبل مقدار دهی شده باشد ، یعنی کاربر قبلا به صفحه سر زده است . بنابراین یک واحد به مقدار آن اضافه می کند :

< ? php
session_start( )   ;
if ( isset ( $_SESSION [ ‘views ‘] ) )
$_SESSION [ ‘views’ ] = $_SESSION [ ‘views’ ] + 1 ;
else
$_SESSION [ ‘views’ ] = 1 ;
echo “Views = ” . $_SESSION [ ‘views’ ] ;
? >