در اینجا ، به معرفی یکی از روش های تعریف یک کلاس و ایجاد شی جدید از روی آن می پردازیم . سپس با نحوه دسترسی به خواص . متدهای اشیا ، آشنا خواهیم شد .
برای ایجاد یک کلاس ، از واژه کلیدی function به شکل کلی زیر استفاده می شود :

function  نام کلاس   ( Parameter1 , Parameter2 , … )
{
this.نام خاصیت ۱  =  Parameter1 ;
this.نام خاصیت ۲  =  Parameter2 ;
.
.
.
}

توضیح : ابتدا واژه کلیدی function را نوشته ، پس از آن نام کلاس ، که در سطح برنامه برای شناسایی و دسترسی به کلاس مورد نظر از آن استفاده می شود را تعیین می کنیم . به تعداد خواص مورد نظر برای اشیای کلاس ، در پرانتز جلوی نام کلاس ، پارامتر تعریف کرده ، تا در هنگام فراخوانی کلاس برای ایجاد شی جدید در برگیرنده مقادیر لازم برای خواص شی باشند .
سپس در بدنه دستورات کلاس برای تعریف و مقدار دهی هر یک از خواص اشیای کلاس ، از وایه کلیدی this به شکل کلی زیر استفاده می شود :

this.نام پارامتر = نام خاصیت

واژه کلیدی this ، در هر لحظه به شی جاری از کلاس که در آن لحظه در حال ساخت یا ویرایش است ، اشاره می کند .
پس از تعریف ساختار کلاس ، برای ایجاد یک شی جدید از حالت کلی زیر استفاده می شود :

var نام شی جدید = function نام کلاس ( Parameter1 Value , Parameter2 Value , … ) ;

برای دسترسی و مقدار دهی هر یک از خواص یک شی از روش کلی زیر استفاده می شود :

نام خاصیت . نام شی